ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018

Ngày 18/04/2018. Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo của BKS, Báo cáo phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Tin Liên Quan