STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC Hợp nhất 2017 đã kiểm toán(20/03/2018)

BCTC riêng 2017 đã kiểm toán(20/03/2018)

Thông báo của TTLKCK về ngày Đăng ký cuối cùng xác nhận người sở hữu CK(12/03/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2018(05/03/2018)

Biên bản ký hợp đồng vay(20/10/2017)

Kết quả giao dịch của người nội bộ(14/09/2017)

BCTC riêng giữa niên độ – 2017(18/08/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(14/08/2017)

Công bố thông tin giao dịch trên sàn upCom(06/08/2017)

Thông báo ngày đầu tiên giao dịch trên upCom(06/08/2017)