STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC Riêng quí I – 2018(23/04/2018)

BCTC hợp nhất Quí I – 2018(23/04/2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018(19/04/2018)

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018(30/03/2018)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018(30/03/2018)

BCTC Hợp nhất 2017 đã kiểm toán(20/03/2018)

BCTC riêng 2017 đã kiểm toán(20/03/2018)

Thông báo của TTLKCK về ngày Đăng ký cuối cùng xác nhận người sở hữu CK(12/03/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2018(05/03/2018)

Biên bản ký hợp đồng vay(20/10/2017)