STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Mẫu giấy ủy quyền(30/03/2019)

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2019(30/03/2019)

Tài liệu ĐHCĐ 2019(30/03/2019)

BCTC riêng 2018 ( Đã kiểm toán)(22/03/2019)

BCTC hợp nhất 2018 (Đã kiểm toán)(22/03/2019)

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc(18/03/2019)

BCTC hợp nhất Quí IV -2018(08/03/2019)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019(21/02/2019)

BCTC hợp nhất Quý 3 – 2018(23/10/2018)

BCTC riêng Quý 3 – 2018(23/10/2018)