STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019(12/12/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018(19/04/2018)

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018(30/03/2018)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018(30/03/2018)

Thông báo của TTLKCK về ngày Đăng ký cuối cùng xác nhận người sở hữu CK(12/03/2018)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 2018(05/03/2018)

Biên bản ký hợp đồng vay(20/10/2017)

Công bố thông tin giao dịch trên sàn upCom(06/08/2017)

Thông báo ngày đầu tiên giao dịch trên upCom(06/08/2017)

Điều lệ tổ chức và hoạt động(15/06/2017)