THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 31/03/2017 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐQT Để ông Nguyễn Hữu Hồng thôi làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/04/2017. Trong khi làm thủ thục nghỉ hưu.

Chủ tịch HĐQT cũng đã ký Quyết định số 06/QĐ-HĐQT Bổ nhiệm bà Phan Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 16/04/2017.

Tin Liên Quan