STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Kết quả giao dịch của người nội bộ(14/09/2017)

BCTC riêng giữa niên độ – 2017(18/08/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ(14/08/2017)

Công bố thông tin giao dịch trên sàn upCom(06/08/2017)

Thông báo ngày đầu tiên giao dịch trên upCom(06/08/2017)

Điều lệ tổ chức và hoạt động(15/06/2017)

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần(29/05/2017)

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành lưu ký(29/05/2017)

Thông báo hoàn tất đăng ký Công ty đại chúng(22/05/2017)