STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2023(26/04/2023)

1

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 ( đính chính)(25/04/2023)

1

báo cáo thường niên 2022(07/04/2023)

1

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ( bổ sung)(03/04/2023)

1

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023(31/03/2023)

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023(31/03/2023)

1

BCTC Hợp nhất 2022 ( đã kiểm toán)(29/03/2023)

1

BCTC riêng 2022 ( đã kiểm toán)(29/03/2023)

1

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12(23/02/2023)

Thông báo ngày ĐKCC Xác nhận ds người sở hữu chứng khoán của TTLKCKVN(07/02/2023)