STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Tài liệu ĐHĐCĐ ( đính chính)(19/04/2024)

1

Tài liệu ĐHĐCĐ ( bổ sung)(02/04/2024)

1

Báo cáo thường niên 2023(29/03/2024)

1

BCTC Hợp nhất 2023(29/03/2024)

1

BCTC riêng 2023(29/03/2024)

1

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024(29/03/2024)

1

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024(29/03/2024)

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023(15/01/2024)

1

Thông báo ngày ĐKCC xác nhận người sở hữu chứng khoán PCM của TTLK&BTCKVN(11/01/2024)

Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024(08/01/2024)