STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2022(02/08/2022)

1

BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022(02/08/2022)

1

Báo cáo quản trị bán niên 2022(15/07/2022)

1

Báo cáo tài chính riêng Quí I năm 2022(20/05/2022)

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I năm 2022(20/05/2022)

1

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022(04/05/2022)

Qui chế Hoạt động của Ban kiểm soát(28/04/2022)

Qui chế Hoạt động của HĐQT(28/04/2022)

Qui chế nội bộ về quản trị Công ty(28/04/2022)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022(28/04/2022)