STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Cổ đông Nguyễn Mạnh Trung(27/07/2023)

1

Báo cáo quản trị 6 tháng 2023(06/07/2023)

1

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ 2023(26/04/2023)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 ( đính chính)(25/04/2023)

báo cáo thường niên 2022(07/04/2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ ( bổ sung)(03/04/2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023(31/03/2023)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023(31/03/2023)

BCTC Hợp nhất 2022 ( đã kiểm toán)(29/03/2023)

BCTC riêng 2022 ( đã kiểm toán)(29/03/2023)