Tin tức

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội Đảng bộ Công ty

Đại hội Đảng bộ Công ty

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo họp ĐHCĐ 2020

Thông báo họp ĐHCĐ 2020

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020