Tin tức

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội Đảng bộ Công ty

Đại hội Đảng bộ Công ty

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo họp ĐHCĐ 2020

Thông báo họp ĐHCĐ 2020

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020

Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

ĐHĐCĐ thường niên 2019

ĐHĐCĐ thường niên 2019