Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện kính mời các Quí vị cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

  1. Thời gian: 9 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2024
  2. Địa điểm:  HỘI TRƯỜNG CÔNG TY

Số 64, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện ( Mã chứng khoán PCM) theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội

Chương trình, nội dung Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự và các tài liệu liên quan đại hội quý vị cổ đông vui lòng truy cập trên website: pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong để tải xuống.

5. Đăng ký và xác định tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị các cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

  • Hình thức đăng ký

+  Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện,

số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+  Liên hệ: Ông Đào Huy Trường  ĐT: 0913.574.538

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

BÙI VĂN XÃ

Tin Liên Quan