Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Mr .Tô Chí Thành Chủ tịch
2 Mr. Bùi Văn Xã Ủy viên
3 Mr. Cao Sơn Bắc Ủy viên
4 Ms. Hoàng Thị Minh Ủy viên
5 Mr. Lê Anh Quân Ủy viên

BAN ĐIỀU HÀNH

1 Mr. Bùi Văn Xã Tổng Giám đốc
2 Mr. Cao Sơn Bắc Phó Tổng Giám đốc
3 Ms. Hoàng Thị Minh Phó Tổng Giám đốc
4 Ms. Phan Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

1 Mr. Đào Huy Trường Trưởng ban
2 Ms. Nguyễn Thị Thu Thành viên
3 Ms. Hoàng Hương Thủy Thành viên