Ban lãnh đạo công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Mr. Bùi Văn Xã Chủ tịch
2 Mr. Lê Anh Quân Thành viên
3 Mr. Nguyễn Ngọc Anh Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

1 Mr. Lê Anh Quân Tổng giám đốc
2 Mr Nguyễn Văn Hội Phó Tổng giám đốc
3 Ms. Phan Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng

BAN KIỂM SOÁT

1 Mr. Đào Huy Trường Trưởng ban
2 Ms. Nguyễn Thị Thúy Hà Thành viên
3 Ms. Hoàng Hương Thủy Thành viên