ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ngày 20 tháng 4 năm 2016 Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên. Về dự Đại hội có 50 đại biểu cổ đông tham dự. Đại hôi đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Tin Liên Quan