STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021(21/12/2021)

1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền(05/10/2021)

1

Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức 2020(28/09/2021)

1

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 11(11/08/2021)

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021(26/07/2021)

BCTC riêng bán niên(21/07/2021)

BCTC hợp nhất bán niên(21/07/2021)

Thông báo thay đổi người Công bố thông tin(23/06/2021)

Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Hội PTGĐ kiêm nhiệm Giám đốc XNBT 1(23/06/2021)

Quyết định bổ nhiệm ông Phan Vĩnh Thọ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc PCM2(23/06/2021)