STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC Hợp nhất Quí 3 năm 2020(24/11/2020)

1

CBTT ông Cao Sơn Bắc TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu(28/10/2020)

1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2019 ( TTLK CK VN)(09/09/2020)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019(31/08/2020)

Nghị quyết của HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019(31/08/2020)

BCTC Hợp nhất bán niên 2020(23/07/2020)

BCTC riêng bán niên 2020(20/07/2020)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020(21/05/2020)

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2020 ngày 20.05.2020(05/05/2020)

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19(14/04/2020)