STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Thông báo thay đổi người Công bố thông tin(23/06/2021)

1

Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Văn Hội PTGĐ kiêm nhiệm Giám đốc XNBT 1(23/06/2021)

1

Quyết định bổ nhiệm ông Phan Vĩnh Thọ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc PCM2(23/06/2021)

1

Ông Nguyễn Ngọc Anh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025(22/06/2021)

1

Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty(21/06/2021)

1

Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025(21/06/2021)

1

Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025(21/06/2021)

1

Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát(21/06/2021)

1

Biên hản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-PCM bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc(21/06/2021)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua(19/06/2021)