STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

Mẫu Đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền tham dự ĐH(26/03/2020)

1

Đề cử TV BKS(25/03/2020)

1

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán(25/03/2020)

1

Tờ trình Bổ sung TV BKS(25/03/2020)

1

Tờ trình miễn nhiệm TV BKS(25/03/2020)

1

KH phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức(25/03/2020)

1

Báo cáo của BKS(25/03/2020)

1

Báo cáo KQHĐ 2019 và phương hướng 2020(25/03/2020)

1

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2020(25/03/2020)

1

Báo cáo thường niên 2020(25/03/2020)

1