STT
Tiêu đề
Mô tả
Tải về

BCTC Hợp nhất bán niên 2020(23/07/2020)

1

BCTC riêng bán niên 2020(20/07/2020)

1

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020(21/05/2020)

Thông báo mời họp ĐHCĐ 2020 ngày 20.05.2020(05/05/2020)

Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2020 do dịch bệnh Covid 19(14/04/2020)

Mẫu Đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền tham dự ĐH(26/03/2020)

Đề cử TV BKS(25/03/2020)

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán(25/03/2020)

Tờ trình Bổ sung TV BKS(25/03/2020)

Tờ trình miễn nhiệm TV BKS(25/03/2020)