ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày 23/4/2019 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng bưu điện đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Với sự có mặt của 50 cổ đông đại diện cho 2.588.275 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 64,7% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua các vấn đề được ghi trong chương trình nghị sự của ĐH

Tin Liên Quan