Thông báo

Ngày 18/03/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ra Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-PCM về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Hoàng Thị Minh kể từ ngày 19/03/2019. Lý do Bà Hoàng Thị Minh đã đến tuổi được Nhà nước cho nghỉ hưởng chế độ Hưu trí.

Tin Liên Quan