Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 20/05/2020 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2020 cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu; Đại hội cũng đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thúy Hà vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

 

Tin Liên Quan